Cynllun Visa Hong Kong BN(O): Cymru

Roedd llwybr mewnfudo newydd wedi agor ar 31 Ionawr 2021, yn rhoi cyfle i ddeilwyr statws Cenedlaethol Prydeinig (Tramor) (BN(O)) ac aelodau o’u teulu sy’n gymwys i ddod i’r DU i fyw, astudio a gweithio, ar lwybr i ddinasyddiaeth. Mae’r llwybr newydd hwn yn adlewyrchu ymrwymiad hanesyddol a moesol y DU i’r bobl hynny o Hong Kong sy’n dewis cynnal eu cysylltiadau â’r DU drwy dderbyn statws BN(O) ar bwynt trosglwyddo Hong Kong i Tsieina yn 1997.

 

Mae Partneriaeth Ymfudo Strategol Cymru wedi recriwtio Cydlynydd Prosiect Cynllun BN(O) Hong Kong sydd yn cymell datblygiad Canolbwynt Croeso a mentrau eraill i gefnogi’r cynllun, i sicrhau bod y gwasanaethau a chefnogaeth briodol ar waith i groesawu deilwyr Visa i Gymru.

 

Os ydych yn gweithio mewn ysgol, i gyngor neu elusen leol ac wedi derbyn ceisiadau am gymorth gan bobl sydd newydd gyrraedd o Hong Kong, yna cysylltwch â ni a gadael i ni wybod ble rydych wedi eich lleoli, sawl teulu ydych yn gweithio gyda nhw a’r math o gyngor adsefydlu mae pobl ei angen.

 

Os ydych yn ddeiliad-visa ac angen cyngor neu gefnogaeth neu ag unrhyw gwestiynau, yna gallwch gysylltu a’r Cydlynydd Prosiect michael.smith@wlga.gov.uk Yn dibynnu ar eich mater, gallwn eich rhoi mewn cysylltiad gyda’r sefydliadau ac unigolion sy’n gallu darparu cefnogaeth.

 

Bydd y dudalen hon yn cael ei diweddaru gynted ag y bydd gennym fwy o wybodaeth sy’n berthnasol i Gymru yn benodol, ond yn y cyfamser, os ydych yma o Hong Kong - Croeso i Gymru. Gallwch ddod o hyd i wybodaeth am Gymru yma ar wefan Noddfa Cymru.


Canolbwyntiau Croeso

Mewn ymateb i anghenion rhai sydd wedi cyrraedd yn ddiweddar, mae Llywodraeth y DU wedi cyhoeddi canllaw i gynorthwyo.

Welcome: A guide for Hong Kong British National (Overseas) visa holders in the UK 

 

Bydd Cydlynydd Partneriaeth Ymfudo Strategol Cymru HKBN(O) yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru a phartneriaid eraill i ddatblygu Canolbwynt Croeso penodol i Gymru. Os oes gennych syniadau ar beth ddylai fod ar y Canolbwynt Croeso, neu wybodaeth am gefnogaeth ac adnoddau perthnasol yna mae croeso i chi adael i ni wybod.

Cynllun Fisa Gwladolion Prydeinig (Tramor) (BN(O)) Hong Kong yng Nghymru Canolbwynt Croeso - Canllaw Croeso i Gymru


Dysgu a Gwella sgiliau Saesneg

Cadarnhawyd y bydd deilwyr pasbort BN(O) sy’n cyrraedd yng Nghaerdydd, Casnewydd, Abertawe neu Wrecsam yn gallu cael mynediad i‘r Canolbwynt Asesu REACH+ ESOL, gan ddarparu asesiadau iaith ac atgyfeiriadau i gyrsiau ESOL (Saesneg ar gyfer Siaradwyr Ieithoedd Eraill) yn yr ardaloedd hynny. Mewn rhannau eraill o Gymru, mae Saesneg ar gyfer Siaradwyr Ieithoedd Eraill ar gael yn eang mewn colegau, a chaiff cyrsiau, gan gynnwys cyrsiau ar-lein, eu darparu yn y gymuned gan Addysg Oedolion Cymru hefyd. Mae ESOL ar gael yn eang mewn mannau eraill o Gymru hefyd. Gallwch gysylltu â’r Cydlynydd ESOL am fanylion: erica.williams@wlga.gov.uk

 

Addysg a chyrsiau

Mae’r Brifysgol Agored yn cynnig nifer o gyrsiau am ddim a gellir cael mynediad atynt ar-lein. Mae’r cyrsiau’n cwmpasu amrywiaeth eang o bynciau, o sgiliau Saesneg am oes a chefnogi iechyd meddwl a lles plant, i bwysigrwydd sgiliau rhyngbersonol a chynllunio dyfodol gwell. Mae cwrs byr ar Ddarganfod Cymru a’r Gymraeg hyd yn oed. Cânt eu darparu trwy gyfrwng y Saesneg, ac maen nhw’n ffordd dda o wella eich sgiliau iaith.

 

Tai

Mae Housing Rights yn rhoi gwybodaeth i unigolion sydd wedi cyrraedd yn ddiweddar am hawliau wrth chwilio am gartref, ar sail eu statws mewnfudo. Mae’n cynnwys gwybodaeth am hawliau cyfreithiol tenantiaid a sut i sicrhau eich bod yn cael eich trin yn deg pan fyddwch chi’n rhentu’n breifat.

 

Ym mis Mai 2021, cyhoeddodd Ysgrifennydd Gwladol Llywodraeth y DU lythyr i sefydliadau sy’n cynrychioli landlordiaid ac asiantau gosod sy’n darparu rhagor o wybodaeth am statws cyfreithiol deiliaid statws Gwladolyn Prydeinig Dramor Hong Kong, a allai helpu wrth rentu eiddo.

 

Cyflogaeth

Mae Gyrfa Cymru yn darparu gwybodaeth, cyngor a chyfarwyddyd wedi’u teilwra rhad ac am ddim i helpu unigolion i wneud penderfyniadau am ddysgu, hyfforddiant a gwaith. Gallant eich helpu i nodi sgiliau trosglwyddadwy a chynghori am gyfleoedd cyflogaeth yn eich ardal. Er mwyn trefnu apwyntiad, ffoniwch 0800 028 48 44.

 

Mae’n bosibl y bydd gan eich awdurdod lleol dimau cymorth cyflogaeth a all eich helpu chi. Cysylltwch a michael.smith@wlga.gov.uk i ofyn beth sydd ar gael lle rydych chi’n byw.

 

Er mwyn gweithio yn y DU, bydd angen rhif Yswiriant Gwladol arnoch. Gallwch ddechrau gweithio heb Rif Yswiriant Gwladol os gallwch chi brofi bod gennych hawl i weithio yn y DU. Efallai bydd cyflogwyr yn disgwyl i chi ddarparu rhif YG, ond gall gymryd nifer o wythnosau i’ch cyrraedd. Mae mwy o fanylion i’w gweld yma.

 

UK ENIC yw Canolfan Wybodaeth Genedlaethol y DU ar gyfer cydnabod a gwerthuso cymwysterau a sgiliau rhyngwladol. Gallant eich helpu â throsglwyddo eich cymwysterau a’u cymharu â’r fersiynau cyfwerth yn y DU.

 

Iechyd

Nid oes angen prawf o gyfeiriad na statws mewnfudo arnoch er mwyn cofrestru gyda meddyg teulu [doctor neu feddyg teulu], sef y pwynt cyswllt cyntaf fel arfer, os bydd gennych broblem iechyd. Dewch o hyd i’ch meddyg teulu lleol neu wasanaethau meddygol eraill yma.

 

Mae brechiadau COVID-19 ar gael i bawb 16 oed a hŷn yng Nghymru. Mae gwybodaeth am sut i drefnu eich brechiad yma.


Adnoddau a Darllen

Gyda diolch i Hongkongwyr ym Mhrydain (HKB) am rannu’r dolenni hyn:

 

Arolwg ar waith a chyflogaeth, yn cynnwys adroddiad llawn, holiadur, cyflwyniad, ffeithlun a recordiad o gynhadledd i’r wasg gynhaliwyd ar 12 Hydref 2021.

 

“Dod am obaith”: Astudiaeth Polisi HKB ar Ddeilwyr Cenedlaethol Prydeinig (Tramor) Hong Kong sy’n bwriadu dod i’r DU (Rhagfyr 2020), gyda manylion ar ddemograffeg (grwpiau oed, cymwysterau, proffesiynau, incwm), pwy fydd yn dod/pryd, eu pryderon, gobeithion, paratoadau, bregusrwydd.

 

Cyd Argymhellion: Cefnogi Hongkongwyr i setlo yn y DU (Ion 2021), ar gefnogaeth diogelwch, mewnfudo, prifysgol, ysgolion, tai, cyflogaeth, iechyd meddwl, canolbwynt gwybodaeth a chyfieithu.

 

Cyd brîff ar Sefyllfa Dai i bobl o Hong Kong BN(O) sy’n cyrraedd yn y DU (Ebr 2021)  gan gynnwys dewisiadau llety mwyaf poblogaidd a ffactorau cymhelliant i rai newydd sy’n cyrraedd ac yn chwilio am lety, materion uniongyrchol yn ymwneud â dod o hyd i lety ac argymhellion polisi.

 

Adroddiad Arolwg HKB ar Gyrchfannau a Ffefrir gan Hong Kong BN(O) yn y DU (Mehefin 2021), gan gynghorau lleol, bod yn gynllun i rai newydd gyrraedd i symud ar ôl y chwe mis cyntaf ac i lle, faint o blant sydd angen lle mewn ysgol ac i ble.

 

Sesiwn tystiolaeth ar drefniadau visa Dinasyddion Prydeinig (Tramor) ar gyfer Hong Kong (Gorffennaf 2021), Pwyllgor Materion Cartref Tŷ'r Cyffredin.


 

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

Ffôn : 07553 655939
E-bost : enquiries@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30