AFFGANISTAN

Cyfathrebu

 

Cyllid ychwanegol ar gyfer cynghorau 

Mae’r DU yn dyblu swm y cymorth dyngarol i’r ardal, hyd at £286 miliwn ar unwaith, a bydd cynllun adsefydlu pwrpasol newydd yn adleoli hyd at 20,000 o Affganiaid bregus. Bydd gofal iechyd ychwanegol, mynediad at frechlynnau COVID-19 a chyllid ar gyfer tai yn cael eu darparu i gefnogi Affganiaid a ddaw i’r DU drwy’r cynllun Polisi Adleoli a Chynorthwyo Affganiaid (ARAP). Darllenwch mwy yma.

 

Taflenni ffeithiau

Lansiwyd y Polisi Adleoli a Chynorthwyo Affganiaid (ARAP), sydd wedi’i gyflymu, ar 1 Ebrill 2021. O dan y polisi hwn, rhoddir blaenoriaeth i unrhyw staff sy’n cael eu cyflogi’n lleol ar hyn o bryd neu a arferai gael eu cyflogi’n lleol, ac a ystyrir bod eu bywydau dan fygythiad difrifol, i adleoli i’r DU, waeth beth fo’u statws cyflogaeth, eu rheng na’u rôl, na hyd cyfnod eu gwasanaeth.

Nod Cynllun Adsefydlu Dinasyddion Affganistan (ACRS) yw croesawu 5,000 o Affganiaid mewn blwyddyn, gyda chyfanswm o hyd at 20,000 yn yr hirdymor. Mae Llywodraeth y DU yn gweithio ar frys i agor y llwybr hwn, a chyhoeddir rhagor o fanylion maes o law.

Defnyddiwch y dolenni hyn at daflenni ffeithiau am y ddau gynllun:

 

Cymorth

Cymorth i wladolion Prydeinig a gwladolion nad ydynt yn Brydeinig yn Affganistan – rhoddir rhifau ffôn yma.

 

Cymorth gan y Trydydd Sector

  • Derbyniodd y Lleng Brydeinig Frenhinol gynnydd mewn galwadau, ac mae eu timau lles eisoes yn helpu’r rhai sydd wedi estyn allan am gymorth, gan gydweithio gyda phartneriaid atgyfeirio a llywodraethau cenedlaethol a lleol. Gwahoddir unrhyw un sydd wedi eu heffeithio gan y digwyddiadau diweddar i ffonio 0808 802 8080. Mae’r cymorth yn estyn allan i Affganiaid a weithiodd ochr yn ochr â Lluoedd Arfog Prydain ac sydd â medal ymgyrch Lluoedd Arfog ei Mawrhydi.
  • Mae Cyngor Ffoaduriaid Cymru yn cyhoeddi’r wybodaeth ddiweddaraf ar eu gwefan a gallwch edrych yma ac yma i ganfod mwy, a deall beth y gallwn ni gyd ei wneud i helpu.
  • Bydd Oasis Cardiff yn cynnig cefnogaeth i unrhyw geiswyr lloches a ffoaduriaid, gan gynnwys gwersi Saesneg ar gyfer Siaradwyr Ieithoedd Eraill, materion cyflogadwyedd, integreiddio diwylliannol a chefnogaeth iechyd meddwl. Cysylltwch ag info@oasiscardiff.org
  • Gellir gofyn am gymorth ymateb i argyfwng y Groes Goch drwy ERWales@redcross.org.uk lle bo angen.
  • Mae’r Tîm Cymorth Ieuenctid Ethnig eisoes yn gweithio gyda chleientiaid o Affganistan (Ceiswyr lloches, ffoaduriaid a rhai drwy gynllun adsefydlu Affganiaid) ac maent yn mynd ati’n weithredol i gefnogi teuluoedd ac unigolion.  Dylech gysylltu â nhw os gallant fod o gymorth info@eyst.org.uk
  • Mae’r Ganolfan Gymunedol Affricanaidd eisoes yn cynnig gwasanaeth cwnsela arbenigol i wladolion Affganaidd sy’n poeni am eu teuluoedd yn ôl gartref. Maent hefyd yn barod i ddarparu gwasanaethau cwnsela trawma arbenigol i’r rhai newydd sy’n cyrraedd Cymru, gyda chymorth cyfieithwyr profiadol. Maent yn cynnig gwersi Saesneg sylfaenol, wedi eu rhannu rhwng dynion a merched, a therapi chwarae i blant. Mae croeso i chi gysylltu â nhw neu wneud atgyfeiriadau sibu@africancommunitycentre.org.uk 
  • Mae The Henna Foundation a Women Connect First wedi bod yn cefnogi merched sy’n sownd yn Affganistan ac yn ceisio gadael. Maent yn credu bod angen trafodaeth ar wahân am ferched a phlant a’r gefnogaeth sydd ei hangen arnynt er mwyn sicrhau bod lleisiau merched yn cael eu clywed. Mae eu hanesion, eu profiadau a’u hanghenion yn unigryw. Byddwn yn eich diweddaru am y datblygiadau.

 

Cyfraniadau

Byddwn yn rhannu manylion pan fyddant ar gael am unrhyw wasanaeth canolog a sefydlir i ddosbarthu cymorth a chyfraniadau.

Y brif broblem yw canfod digon o gartrefi i deuluoedd. Os oes gennych lety y gallech ei gynnig ar gyfer y Cynllun ARAP, cysylltwch ag Emma-Louise Maher, Swyddog Adsefydlu Ffoaduriaid ar emma.maher@wlga.gov.uk Mae Cydlynydd Adsefydlu Partneriaeth Ymfudo Strategol Cymru yn sicrhau bod eiddo’n cael eu cynnig i deuluoedd wrth iddynt gael eu cyflwyno.

 

Rôl y Bartneriaeth Ymfudo Strategol Cymru

Bydd Partneriaeth Ymfudo Strategol Cymru yn parhau i weithio gyda’r 22 cyngor lleol ac amrywiaeth eang o bartneriaid eraill er mwyn ymateb i’r argyfwng dyngarol yn Affganistan.


 

 

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

Ffôn : 07553 655939
E-bost : enquiries@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30