Arfer Da gan y Cyngor

Gwobrau Gymdeithas Rhagoriaeth mewn Gwasanaeth Cyhoeddus – 2021 – Tîm Gwasanaeth Gorau: Gwasanaethau Iechyd yr Amgylchedd, Safonau Masnach a Rheoleiddio (CBS Caerffili) 

Mae Gwobrau’r Gymdeithas Rhagoriaeth mewn Gwasanaeth Cyhoeddus (APSE) i gydnabod y gorau mewn gwasanaethau cyhoeddus ac i rannu'r arfer gorau hwnnw gyda phawb. Yn 2021 derbyniodd APSE 320 o geisiadau aruthrol ar gyfer y Gwobrau, gyda phob un yn dangos ymrwymiad clir i nodau gwelliant parhaus a darparu rhagoriaeth mewn gwasanaethau cyhoeddus. Mae Gwobrau'r Gymdeithas Rhagoriaeth mewn Gwasanaeth Cyhoeddus yn cydnabod y gorau o ran gwasanaethau rheng flaen llywodraeth leol ledled y Deyrnas Unedig, ac yn dilyn rownd drwyadl o feirniadu.

 

Cyrhaeddodd Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili’r rhestr fer ar gyfer wobr 'Tîm Gwasanaeth Gorau: Gwasanaethau Iechyd yr Amgylchedd, Safonau Masnach a Rheoleiddio' ar gyfer ei Wasanaeth Olrhain Cysylltiadau.

 

Cafodd y tîm Tracio, Olrhain a Diogelu'r cyngor ei greu yn ystod cyfnod eithriadol i ddarparu gwasanaeth olrhain cysylltiadau yn y gymuned, gan gyflogi pobl leol i gefnogi'r gymuned yn ystod y pandemig.

 

Bwriad y gwasanaeth oedd cydweithio i sefydlu gwasanaeth Olrhain Cysylltiadau i helpu adfer cymdeithasol ac economaidd ein cymunedau, mewn modd sy'n ddiogel ac sy'n amddiffyn y GIG a'n timau gofal cymdeithasol. Dechreuodd Caerffili ei wasanaeth gyda thîm o ddeugain o staff wedi'u hadleoli gan ddefnyddio model gweithio o bell.

 

Mae'r tîm bellach yn gweithredu gwasanaeth olrhain cysylltiadau soffistigedig sy'n perfformio'n dda, sy'n hanfodol i'n hymateb i COVID-19 ac yn cynnig cefnogaeth a chyngor cynhwysfawr i'n dinasyddion i'w cynorthwyo i gydymffurfio â gofynion hunan ynysu i helpu cadw ein cymunedau'n ddiogel.

Dydd Mercher, 22 Mehefin 2022 13:52:00 Categorïau: Caerffili COVI9-19 Gwobrau Gwobrau (Gweithlu)

Gwobrau Gymdeithas Rhagoriaeth mewn Gwasanaeth Cyhoeddus – 2021 – 'Tîm Gwasanaeth Gorau: Gwasanaeth Arlwyo' – (CBS Caerffili) 

Mae Gwobrau’r Gymdeithas Rhagoriaeth mewn Gwasanaeth Cyhoeddus (APSE) i gydnabod y gorau mewn gwasanaethau cyhoeddus ac i rannu'r arfer gorau hwnnw gyda phawb. Yn 2021 derbyniodd APSE 320 o geisiadau aruthrol ar gyfer y Gwobrau, gyda phob un yn dangos ymrwymiad clir i nodau gwelliant parhaus a darparu rhagoriaeth mewn gwasanaethau cyhoeddus. Mae Gwobrau'r Gymdeithas Rhagoriaeth mewn Gwasanaeth Cyhoeddus yn cydnabod y gorau o ran gwasanaethau rheng flaen llywodraeth leol ledled y Deyrnas Unedig, ac yn dilyn rownd drwyadl o feirniadu.

Enillodd Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wobr am y Tîm Gwasanaeth Gorau: Gwasanaeth Arlwyo, am yr ymateb i ddosbarthu prydau ysgol am ddim yn ystod y pandemig.

Ym mis Mawrth 2020, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru y byddai ysgolion yn cau ar unwaith oherwydd y pandemig COVID-19. Roedd Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn wynebu'r her o sut i ddarparu gwasanaeth prydau ysgol am ddim i dros 6,243 o ddisgyblion.

Dangosodd tîm arlwyo'r awdurdod lleol sgiliau entrepreneuriaeth, creadigrwydd ac arweinyddiaeth gadarn gan weithredu gwasanaeth darparu prydau ysgol am ddim i'r cartref sy'n cynnwys gweithio mewn partneriaeth â chyflenwyr lleol a dros 20 maes gwasanaeth yn yr awdurdod lleol.

Dydd Mercher, 22 Mehefin 2022 13:34:00 Categorïau: Caerffili COVI9-19 Gwobrau Gwobrau (Gweithlu)

Gwobrau Gymdeithas Rhagoriaeth mewn Gwasanaeth Cyhoeddus – 2021 – Tîm Gwasanaeth Gorau: Chwaraeon, Hamdden a Gwasanaethau Diwylliannol (CBS Caerffili) 

Mae Gwobrau’r Gymdeithas Rhagoriaeth mewn Gwasanaeth Cyhoeddus (APSE) i gydnabod y gorau mewn gwasanaethau cyhoeddus ac i rannu'r arfer gorau hwnnw gyda phawb. Yn 2021 derbyniodd APSE 320 o geisiadau aruthrol ar gyfer y Gwobrau, gyda phob un yn dangos ymrwymiad clir i nodau gwelliant parhaus a darparu rhagoriaeth mewn gwasanaethau cyhoeddus. Mae Gwobrau'r Gymdeithas Rhagoriaeth mewn Gwasanaeth Cyhoeddus yn cydnabod y gorau o ran gwasanaethau rheng flaen llywodraeth leol ledled y Deyrnas Unedig, ac yn dilyn rownd drwyadl o feirniadu.

Cyrhaeddodd Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili’r rhestr fer am y Wobr Tîm Gwasanaeth Gorau: Chwaraeon, Hamdden a Gwasanaethau Diwylliannol, am agwedd anhygoel y tîm tuag at adleoli yn ystod y pandemig.

Yn ystod cyfnod o her eithriadol, mae'r Tîm Gwasanaethau Chwaraeon a Hamdden yng Nghaerffili nid yn unig wedi parhau i ddarparu amrywiaeth eang a gwahanol o gyfleoedd chwaraeon a hamdden egnïol, ond hefyd wedi defnyddio ei adnoddau i gefnogi ymateb y Cyngor i COVID-19.

Dydd Mercher, 22 Mehefin 2022 13:06:00 Categorïau: Caerffili COVI9-19 Gwobrau Gwobrau (Gweithlu)

Cyflogaeth a Gefnogir Sir Benfro - Rhaglen i Bawb (CS Penfro) 

Yn 2021, cafodd Cyngor Sir Penfro eu rhoi ar y rhestr fer am wobr ‘Amrywiaeth a Chynhwysiant’ y LGC am eu rhaglen Cyflogaeth a Gefnogir.  Dechreuodd y rhaglen yn ôl yn 2018 pan ddywedodd pobl ag anableddau dysgu ac awtistiaeth wrth y Cyngor bod arnynt eisiau mwy o gyfleoedd am gyflogaeth â thâl.  Roedd hyn fel rhan o broses ymgysylltu ac ymgynghori cynhwysfawr i ddatblygu Strategaeth Anableddau Dysgu. Y cyfle cyflogaeth cyntaf oedd cyflogi Cefnogwyr Anableddau Dysgu i weithio gyda swyddogion yng Nghyngor Sir Penfro a phartneriaid y trydydd sector i ddatblygu’r camau gweithredu ag amlinellwyd yn y strategaeth a’u rhoi ar waith.  Mae’r rhaglen yn arloesol nid oherwydd bod yr elfennau unigol yn newydd neu heb eu profi o’r blaen, ond oherwydd ei fod wedi dod a nifer o ddulliau sydd wedi’u profi ynghyd i greu rhaglen strategol sy’n alinio amcanion ar draws nifer o agendâu.   Mae’r rhaglen yn bartneriaeth rhwng yr awdurdod lleol, y bwrdd iechyd lleol a phartneriaid y trydydd sector allweddol.   Mae’r rhaglen yn gydran allweddol o gynllun gweithredu cydraddoldeb y Cyngor, gan yrru cynnydd mewn cyflogaeth anabledd ar draws yr awdurdod lleol nid yn unig o fewn y rhaglen ei hun.   O gyflogi 25 unigolyn ag anabledd yn 2017, bellach mae Cyngor Sir Penfro yn cyflogi dros 65 unigolyn ag anabledd yn ei raglen cyflogaeth a gefnogir.

 

Ar y Rhestr Fer - Gwobrau LGC 2021

Dydd Mercher, 22 Mehefin 2022 12:14:00 Categorïau: Gwobrau (Amrywiaeth a Chynhwysiant) Gwobrau (Gweithlu) Sir Benfro

FiNi – Cydweithio i ddatblygu Arweinwyr gwych (CBS Caerffili a Heddlu Gwent) 

Mae Cyngor Caerffili a Heddlu Gwent wedi ymuno i lansio rhaglen arweinyddiaeth arloesol ar y cyd gyda'r nod o ddatblygu cenhedlaeth newydd o arweinwyr beiddgar ac arloesol.

Cafodd y fenter, o’r enw ‘FiNi’, ei lansio heddiw (dydd Mercher 7 Gorffennaf) gan Jane Hutt, y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol.

Syniad Christina Harrhy (Prif Weithredwr CBSC) a Pam Kelly (Prif Gwnstabl Heddlu Gwent) yw FiNi sy'n rhannu dyhead i ddatblygu rhaglen arweinyddiaeth uchelgeisiol i sicrhau bod gan uwch reolwyr y sgiliau a'r cymwyseddau uchaf.

Bydd wyth o weithwyr o'r ddau sefydliad yn ffurfio'r garfan gyntaf erioed i gymryd rhan yn y rhaglen - pedwar o Gyngor Caerffili a phedwar o Heddlu Gwent. Bydd y rhaglen arweinyddiaeth 12 mis yn cael ei darparu gan Brifysgol De Cymru a bydd y garfan gychwynnol yn allweddol wrth helpu llunio cyfeiriad a chynnwys y cwrs ar gyfer cyfranogwyr yn y dyfodol.

Dydd Mercher, 22 Mehefin 2022 11:51:00 Categorïau: Arweinyddiaeth - Gweithlu Arweinyddiaeth - Partneriaeth Caerffili

Adolygiad Cynllunio Datgarboneiddio Llywodraeth Leol Cymru – Rhwydwaith Gwres (CBS Pen-y-bont ar Ogwr) 

Yn Adolygiad Cynllunio Datgarboneiddio Llywodraeth Leol Cymru ar sefyllfa bresennol y Cynllunio Datgarboneiddio yn Llywodraeth Leol Cymru, dadansoddwyd yr ymyriadau a restrir yng nghynlluniau Datgarboneiddio cynghorau yn ôl pedwar maes blaenoriaeth, yn cynnwys Adeiladau, Symudedd a Chludiant, Caffael, a Defnydd Tir. Mae’r meysydd hyn yn adlewyrchu’r meysydd blaenoriaeth a nodwyd gan Lywodraeth Cymru yn eu hadroddiad Carbon Sero Net 2030 ar gyfer y sector cyhoeddus.  

 

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wrthi’n datblygu prosiect Rhwydwaith Gwres Tref i leihau defnydd ynni drwy wresogi adeiladau. Mae’r Cyngor wedi sefydlu is-gwmni a fydd yn eiddo i’r awdurdod a bydd yn galluogi iddo gael mynediad at grant o £1 miliwn gan Lywodraeth y DU i ffurfio rhan o’r gyllideb gyfalaf £3.4 miliwn sydd ei hangen ar gyfer cam cyntaf y rhwydwaith.

Adolygiad Cynllunio Datgarboneiddio Llywodraeth Leol Cymru - Adeiladau (CBS Wrecsam) 

Yn Adolygiad Cynllunio Datgarboneiddio Llywodraeth Leol Cymru ar sefyllfa bresennol y Cynllunio Datgarboneiddio yn Llywodraeth Leol Cymru, dadansoddwyd yr ymyriadau a restrir yng nghynlluniau Datgarboneiddio cynghorau yn ôl pedwar maes blaenoriaeth, yn cynnwys Adeiladau, Symudedd a Chludiant, Caffael, a Defnydd Tir. Mae’r meysydd hyn yn adlewyrchu’r meysydd blaenoriaeth a nodwyd gan Lywodraeth Cymru yn eu hadroddiad Carbon Sero Net 2030 ar gyfer y sector cyhoeddus.  

 

Disgwylir i Gyfleuster Iechyd a Lles Cymunedol Wrecsam agor yn 2022. Mae hwn yn floc o swyddfeydd a adeiladwyd yn y 1970au sy’n defnyddio dull ‘ffabrig yn gyntaf’ o ran effeithlonrwydd thermol a gosod paneli ffotofoltäig ar y to.

Adolygiad Cynllunio Datgarboneiddio Llywodraeth Leol Cymru - Adeiladau (CS Gâr) 

Yn Adolygiad Cynllunio Datgarboneiddio Llywodraeth Leol Cymru ar sefyllfa bresennol y Cynllunio Datgarboneiddio yn Llywodraeth Leol Cymru, dadansoddwyd yr ymyriadau a restrir yng nghynlluniau Datgarboneiddio cynghorau yn ôl pedwar maes blaenoriaeth, yn cynnwys Adeiladau, Symudedd a Chludiant, Caffael, a Defnydd Tir. Mae’r meysydd hyn yn adlewyrchu’r meysydd blaenoriaeth a nodwyd gan Lywodraeth Cymru yn eu hadroddiad Carbon Sero Net 2030 ar gyfer y sector cyhoeddus.  

 

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin wedi ffurfio partneriaeth gydag Ameresco, cwmni gwasanaeth ynni, i nodi ystod o fesurau i leihau allyriadau carbon ar draws ystâd yr awdurdod. Rhagwelir y bydd Cam 1 o’r prosiect yn arbed 675 tunnell o CO2e bob blwyddyn.

Adolygiad Cynllunio Datgarboneiddio Llywodraeth Leol Cymru – Defnydd tir a dulliau’n seiliedig ar leoedd (Bro Morgannwg) 

Yn Adolygiad Cynllunio Datgarboneiddio Llywodraeth Leol Cymru ar sefyllfa bresennol y Cynllunio Datgarboneiddio yn Llywodraeth Leol Cymru, dadansoddwyd yr ymyriadau a restrir yng nghynlluniau Datgarboneiddio cynghorau yn ôl pedwar maes blaenoriaeth, yn cynnwys Adeiladau, Symudedd a Chludiant, Caffael, a Defnydd Tir. Mae’r meysydd hyn yn adlewyrchu’r meysydd blaenoriaeth a nodwyd gan Lywodraeth Cymru yn eu hadroddiad Carbon Sero Net 2030 ar gyfer y sector cyhoeddus.  

 

Cafodd Cyngor Bro Morgannwg gyllid Partneriaethau Natur Lleol Cymru i ddatblygu Wal Fyw Werdd ar yr adeilad BSC2 yn y Bari. Bydd y prosiect yn gwella bioamrywiaeth ac yn cynnig mwy o fynediad at Isadeiledd Gwyrdd.  Disgwylir y bydd y prosiect yn echdynnu tua 41 kilo o CO2e bob blwyddyn. 

Adolygiad Cynllunio Datgarboneiddio Llywodraeth Leol Cymru – Defnydd tir a dulliau’n seiliedig ar leoedd (CBS Torfaen) 

Yn Adolygiad Cynllunio Datgarboneiddio Llywodraeth Leol Cymru ar sefyllfa bresennol y Cynllunio Datgarboneiddio yn Llywodraeth Leol Cymru, dadansoddwyd yr ymyriadau a restrir yng nghynlluniau Datgarboneiddio cynghorau yn ôl pedwar maes blaenoriaeth, yn cynnwys Adeiladau, Symudedd a Chludiant, Caffael, a Defnydd Tir. Mae’r meysydd hyn yn adlewyrchu’r meysydd blaenoriaeth a nodwyd gan Lywodraeth Cymru yn eu hadroddiad Carbon Sero Net 2030 ar gyfer y sector cyhoeddus.  

 

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen wedi ymgynghori gyda Chyfoeth Naturiol Cymru i nodi cyfleoedd ar gyfer dulliau gwell i reoli tir, yn cynnwys mapio gyda System Wybodaeth Ddaearyddol i nodi cyfleoedd i ddal a storio carbon. Mae hyn wedi llywio Strategaeth Isadeiledd Gwyrdd Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Torfaen ar gyfer yr holl dir cyhoeddus yn Nhorfaen.

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

Ffôn : 02920 468680
E-bost : ymholiadau@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30