CLlLC yn talu teyrnged wrth i Mark Drakeford ildio’r awennau fel Prif Weinidog

Dydd Mawrth, 19 Mawrth 2024

Dywedodd y Cynghorydd Andrew Morgan OBE, Arweinydd WLGA:

“Ar ran CLlLC a llywodraeth leol, hoffwn fynegi fy ngwerthfawrogiad diffuant o’r arweinyddiaeth ragorol a’r ymroddiad diwyro y mae Mark Drakeford wedi’u dangos yn ystod ei gyfnod fel Prif Weinidog.

 

“Trwy gydol ei amser yn y swydd, mae Mark wedi llywio Cymru drwy gyfnod heriol - dim byd dyfnach na phandemig Covid-19. Mae wedi hyrwyddo achos llywodraeth leol yn gyson; mae wedi cydnabod ei rôl ganolog wrth lunio ein cymunedau ac wedi dangos ei werthfawrogiad cyson o werth a phwysigrwydd gwasanaethau lleol.

 

“Mae dull cydweithredol y Prif Weinidog, sy’n amlwg yn ei berthynas waith gadarnhaol â CLlLC, wedi bod yn allweddol wrth feithrin deialog adeiladol a datblygu nodau a rennir. Roedd ei anerchiad craff yng Nghynhadledd Flynyddol CLlLC ddiweddar yn atseinio ag arweinwyr llywodraeth leol ledled Cymru, a rhoddodd enghraifft arall eto o’i ymrwymiad i ymgysylltu a phartneriaeth sydd wedi bod yn gonglfaen i’n hymdrechion ar y cyd.

 

“Bydd ei etifeddiaeth o wasanaeth i Gymru yn parhau, ac edrychwn ymlaen at adeiladu ar y seiliau cadarn ar gyfer cysylltiadau rhwng llywodraethau lleol a Chymru er mwyn ein holl gymunedau. Hoffem ddiolch yn ddiffuant i Mark am ei ymdrechion diflino a’i gyfraniad amhrisiadwy i’n cenedl.”

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

Ffôn : 02920 468680
E-bost : enquiries@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30